Nastavenie na inzulínovú pumpu (CSII)

Každé nastavenie správnej dávky inzulínu zohľadňuje predovšetkým 3 „klasické“ faktory, ktorými sú inzulín - diéta - fyzická aktivita. Rovnako je to aj pri aplikácii inzulínu pomocou inzulínovej pumpy. Na spotrebu exogénneho inzulínu, dodávaného pomocou inzulínovej pumpy, vplýva množstvo faktorov. Vyhodnotenie vplyvov týchto faktorov na spotrebu inzulínu nie je ľahké,  pretože sa dynamicky menia v závislosti na aktuálnych podmienkach. Výsledkom reálnych životných podmienok môže byť neprehľadná situácia, kde sa vplyv jednotlivých faktorov nevyhodnotí správne a liečba inzulínom sa  od začiatku určuje metódou pokus-omyl-oprava
Kým úvodné nastavenie (umelé podmienky počas hospitalizácie) správnej dávky inzulínu , aplikovaného pomocou IP, zohľadňuje predovšetkým 3 „klasické“ faktory, úprava dávky v reálnych životných podmienkach (bazálnej dávky aj bólusovej dávky) si vyžaduje zohľadnenie ďalších „veľkých“ aj „malých“ faktorov. Takými sú napríklad  teplota prostredia, zbytková tvorba inzulínu, stupeň inzulínovej rezistencie, užívané lieky, alkohol a drogy, stupeň inzulínovej rezistencie, stav výživy pacienta, aplikačná forma inzulínu, atď.
Kľúčom k rýchlemu a presnému nastaveniu liečby inzulínovou pumpou je to, že prísne zohľadňujeme individuálne potreby klienta, dané geneticky podmieneným výdajom energie,  úrovňou fyzickej aktivity, stravovacími návykmi a stupňom poškodenia beta aparátu, produkujúceho inzulín.  K tomuto účelu využívame:
Ř
náš originálny patentovaný postup odhadu dávky inzulínu,
náš originálny program výpočtu diéty na celý rok Diet Processor,
ale aj ďalšie originálne postupy, ktoré zaručujú rýchle a presné nastavenie diabetika na intenzifikovanú liečbu inzulínom vrátane liečby inzulínovou pumpou
Pridanou hodnotou je edukácia, ktorej výsledkom je pochopenie zákonitostí dlhodobého nastavenia na túto liečbu, čo vám umožní vykonávať potrebné korekcie samostatne aj v domácich podmienkach.  Túto možnosť oceníte najmä u diabetika v detskom veku.
Naše postupy otvárajú mladým diabetikom stravovanie a pohybovú aktivitu, ktorá ich nevyčlení  z kolektívu ich rovesníkov.
JAAT Style  Pograms™